Polityka prywatności i plików cookies

Obowiązuje od: 30 maja 2022 roku

Administratorem danych osobowych jest Galeco Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102185, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 6792594371, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), dalej jako: „Galeco”.

Galeco przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez Galeco Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony www.galeco.pl i zasadach korzystania z nich.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa w szczególności obecne praktyki Galeco dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które są zbierane podczas interakcji z witryną galeco.pl, za pomocą formularza kontaktowego i formularzy zamówienia. Ponadto integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies są informacje są na temat korzystania przez Galeco z technologii plików cookies na stronie www.galeco.pl.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności i Plików Cookies możesz kierować na adres mailowy: galeco@galeco.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.

Galeco zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na stronie www.galeco.pl.

DANE OSOBOWE

 1. Kontakt
 2. Możesz skontaktować się z Galeco zarówno za pośrednictwem adresów mailowych udostępnionych na stronie www.galeco.pl, jak również za pomocą formularza kontaktowego - http://galeco.pl/pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html lub telefonicznie.
 3. Kontaktując się z Galeco za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 4. Kontaktując się z Galeco za pośrednictwem formularza kontaktowego przekazujesz swój adres e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W formularzu kontaktowym możesz również podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej firmy i numer telefonu - podanie tych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu.
 5. Kontaktując się z Galeco telefonicznie przekazujesz swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponadto podczas rozmowy możesz podać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 6. Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym i korespondencji z Galeco, przetwarzane będą zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” w następujących celach:
   1. odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie reklamacyjne (na podstawie uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Galeco (na podstawie uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Twoje dane osobowe wskazane w korespondencji mailowej lub formularzu kontaktowym Galeco będzie przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:
   1. przez okres maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym,
   2. przez okres maksymalnie 6 (sześciu) lat od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne przekazane w formularzu kontaktowym w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   3. przez okres maksymalnie 6 (sześciu) lat od czasu zakończenia realizacji umowy, zawartej przez Ciebie z Galeco w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

 1. Zamówienia
 2. Ze strony - http://galeco.pl/pl/do-pobrania/formularz-zamowienia-i-kalkulator.html możesz pobrać formularz zamówienia.
 3. Wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Galeco przekazujesz nazwę swojej firmy, jej adres oraz swój numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Wszystkie dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wykonania prawa do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wystawienia faktury VAT i przechowywania jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie uzasadnionego interesu Galeco (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie i egzekwowanie roszczeń, jak również obrona przed roszczeniami, w szczególności w związku z procedurami gwarancyjnymi, reklamacyjnymi i zwrotami.
 5. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, tj. do maksymalnie 6 (sześciu) lat od czasu zakończenia realizacji umowy. Ponadto Galeco ma również obowiązek przechowywać faktury VAT z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.
 7. Konkursy
 8. Na stronie www.galeco.pl możesz zapoznać się również z aktualnie przeprowadzanymi przez Galeco konkursami. Regulaminy tych konkursów dostępne są na właściwych podstronach.
 9. Zgłaszając się do konkursu (w szczególności za pomocą wypełnionego i przesłanego do Galeco formularza zgłoszeniowego) podajesz swoje dane osobowe, które są niezbędne do uczestniczenia w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia do konkursu.
 10. W przypadku przyznania nagrody przez Galeco, wypełniasz również formularz zamówienia nagrody, w którym podajesz swoje dane osobowe, niezbędne do wydania nagrody i rozliczenia podatku od tej nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania i rozliczenia przyznanej nagrody.
 11. Dane przekazane w związku z przystąpieniem do konkursu, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. a lit. f RODO), wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w tym opublikowania wizualizacji wraz z imionami i nazwiskami twórców na stronie i koncie społecznościowym Galeco, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród, opublikowania danych zwycięzcy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub obrony przed roszczeniami. Galeco przetwarza również dane osobowe zwycięzców w celu wypełnienia ciążących na Galeco obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, w tym przyznania, wydania i rozliczenia przyznanej nagrody, a następnie do czasu upływu terminu do złożenia reklamacji lub upływu terminu przedawnienia roszczeń w przypadku złożenia reklamacji w terminie. Ponadto Galeco ma również obowiązek przechowywać zgłoszenie z Twoimi danymi osobowymi wraz z deklaracją podatkową co do zasady przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 13. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo odwołać zgodę w każdej chwili. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest możliwe na innej podstawie lub Galeco jest zobowiązane do przetwarzania na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. W czasie trwania konkursu jest to jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym konkursie (Galeco może wykluczyć Cię z udziału w konkursie), a w przypadku, gdy dane mają być przetwarzane są w związku z wydaniem nagrody, spowoduje to odmowę jej wydania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy ten ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

PRAWA PODMIOTU, KTÓREGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:
   1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
   2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
   3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
   4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania od Galeco niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
    1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
    3. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    4. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Galeco nie będzie mogło jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   1. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania od Galeco ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Galeco sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Galeco nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Galeco są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
   1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać od Galeco w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
   2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) - masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Galeco przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie; Galeco może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Galeco pod adresem mailowym: galeco@galeco.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.
 2. W każdym czasie jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy Galeco naruszy Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

ZABEZPIECZENIA

 1. Galeco współpracuje z dostawcami usług internetowych (w tym hostingu) w celu zapewnienia stabilności działania i bezpieczeństwa strony www.galeco.pl.
 2. Galeco stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane wpisywane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są szyfrowane. Galeco korzysta z ważnego certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Strona www.galeco.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Galeco (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne zewnętrznych usługodawców (cookies podmiotów trzecich).
 2. Niektóre używane przez Galeco cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Galeco rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z możliwością wyrażenia zgody na ich stosowanie w celu korzystania z narzędzi reklamowych do obsługi kampanii remarketingowych.
 4. Zaakceptowanie stosowania przez Galeco plików cookies dla powyższych celów oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies. W każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę poprzez zmianę w przeglądarce internetowej ustawień w zakresie obsługi plików cookies, tak aby dostosować ją do swoich potrzeb, a w szczególności wyłączyć całkowicie tę obsługę. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować niemożność korzystania ze strony www.galeco.pl lub z poszczególnych jej funkcji.
 5. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 6. Cookies podmiotów trzecich dotyczy narzędzi Google Analytics, Google Ads, Google Adsense oraz Google DoubleClick zapewnianych odpowiednio przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej łącznie jako: „Google”), jak również Facebook Pixel zapewnianego odpowiednio przez Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Ireland.
 7. Galeco nie identyfikuje użytkownika i nie łączy informacji umożliwiających jego identyfikację z informacjami, które takiej identyfikacji nie umożliwiają, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji zewnętrznych usługodawców.
 8. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 9. Stosowanie obu rodzajów cookies (za wyjątkiem cookies Google Ads, DoubleClick, Adsense i Pixel Facebook, których stosowanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika) oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Galeco (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej www.galeco.pl. Cookies używane na stronie www.galeco.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

GOOGLE ANALITYCS

 1. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony Galeco. Galeco wykorzystuje Google Tag Manager do obsługi Google Analitycs.
 2. Galeco aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.
 3. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Galeco przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 5. Dane statystyczne na temat korzystania przez użytkowników ze strony www.galeco.pl, które są zbierane przez Google Analitycs, Galeco przechowuje przez dwa lata. Po zakończeniu tego okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

GOOGLE ADS

 1. Galeco wykorzystuje system reklamowy Google Ads do tworzenia kampanii remaretingowych. Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam dotyczących produktów Galeco użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę www.galeco.pl. O tym jak działa wyświetlanie reklam poprzez usługę Google Ads możesz więcej przeczytać tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 2. Galeco w ramach Google Ads korzysta ponadto z usługi śledzenia konwersji. Google Ads umieszcza plik cookie do śledzenia konwersji (zwany plikiem cookie konwersji) na twardym dysku komputera użytkownika w następstwie każdego kliknięcia przez użytkownika na reklamę dostarczaną przez Google. Takie pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika. Wejście przez Ciebie na określone strony witryny internetowej Galeco umożliwia Google i Galeco stwierdzenie, że zostałeś przekierowany na takie strony po kliknięciu na reklamę.
 3. Dane uzyskane w wyniku zastosowania plików cookies konwersji są używane dla celów sprawozdawczości statystycznej przez Galeco. Takie dane statystyczne informują o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę dostarczaną przez Google i otworzyli stronę internetową zawierającą znacznik śledzenia konwersji. Galeco nie otrzymuje jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Galeco nie jest w stanie powiązać otrzymanych danych z konkretnymi użytkownikami.
 4. Możesz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google poprzez zmianę ustawień reklam (w tym zablokowanie wybranych reklam) na stronie: https://www.google.com/settings/ads. Dokładna instrukcja jak tego dokonać dostępna jest pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0. Jednakże nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam, w dalszym ciągu możesz oglądać reklamy oparte np. na Twojej ogólnej lokalizacji (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach.

GOOGLE ADSENSE

 1. Galeco wykorzystuje pliki cookies Google Adsense w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji jako użytkownika strony. Informacje zbierane w ramach Google Adsense są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację.
 2. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich odwiedzin na stronie Galeco lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie Tobie jako użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie Twoich odwiedzin na stronie Galeco lub w innych witrynach internetowych.
 3. Dane zebrane poprzez to narzędzie są przechowywane przez 3 miesiące.
 4. Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Możesz też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

GOOGLE DOUBLECLICK

 1. Galeco wykorzystuje pliki cookie Google Marketing Platform w usłudze DoubleClick do rejestrowania i raportowania Twoich działań jako użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam w celu pomiaru skuteczności reklamy oraz do prezentowania skierowanych do Ciebie reklam. Zbierane dane są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację identyfikację i służą do tworzenia grup odbiorców.
 2. Pliki cookies DoubleClick działają w ten sposób, że dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Galeco w witrynach internetowych. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie informacji o Twoich poprzednich odwiedzinach na stronie Galeco.
 3. Galeco wykorzystuje pliki cookie do tworzenia list odbiorców składających się z użytkowników, którzy odwiedzili stronę Galeco, do których następnie kierowane są kampanie remarketingowe. W kampaniach wykorzystywane są dane przechowywane przez 30 dni od momentu odwiedzenia strony Galeco.
 4. Możesz zrezygnować z plików cookie używanych przez Google do celów reklamowych w następujący sposób:
  1. Rezygnacja z plików cookie dotyczących reklam Google: możesz zrezygnować z korzystania z plików cookie, w tym plików cookie DoubleClick, odwiedzając stronę Google Ustawienia reklam.
  2. Rezygnacja z plików cookie od wszystkich uczestniczących reklamodawców: możesz zrezygnować z reklamowych plików cookie innych firm z szerokiego grona usług reklamowych, w tym Google, odwiedzając stronę organizacji Network Advertising Initiative dotyczącą rezygnacji.

PIXEL FACEBOOK

 1. Galeco wykorzystuje Pixel Facebook w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji jako użytkownika strony. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację i służą do tworzenia grup odbiorców.
 2. Dane zebrane poprzez to narzędzie są przechowywane przez 3 miesiące.
 3. Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. O przetwarzaniu danych przez Facebooka i ustawieniach prywatności dowiesz się więcej w polityce tego usługodawcy - https://www.facebook.com/privacy/explanation.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Serwis społecznościowy Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z Galeco poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także Galeco. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, Galeco przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi w interakcje z Galeco, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
 2. Twoich interakcji z Galeco na Facebooku co do zasady Galeco nie łączy z informacjami, które przekażesz w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałeś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałeś adres e-mail z prośbą o kontakt). Galeco nikomu nie przekazuje Twoich danych osobowych, jednak do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook jako administrator portalu.
 3. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Plików Cookies, powinieneś kontaktować się z Galeco za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz np. e-mail, Galeco ma kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta.
 4. Na stronie www.galeco.pl używana jest również wtyczka udostępniona przez serwis społecznościowy Facebook.
 5. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem administratora serwisu społecznościowego Facebook – Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (usługodawcą). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawca otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę www.galeco.pl, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego w danym momencie zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (którego serwery co do zasady znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 6. Jeśli zalogowałeś się do serwisu społecznościowego Facebook, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Galeco do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 7. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy - https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 8. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej www.galeco.pl bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Galeco musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć upoważnieni przez Galeco pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być powierzane następującym podmiotom na podstawie zawartych umów: firmom świadczącym obsługę IT oraz usługi serwerowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną oraz podatkową, firmom księgowym, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Galeco, odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego lub formularza zamówienia nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dodatkowo, w związku z korzystaniem z narzędzi marketingowych (Google Analitycs, Google Ads, Google Adsense, DoubleClick, Pixel Facebook) oraz wtyczek serwisów społecznościowych (Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przesyłane na serwery zewnętrznych dostawców, które znajdują się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Transfer danych odbywa się każdorazowo na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.